แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังกุง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑. ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ (งานบริหารทั่วไป) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากูบ บริการฉีดวัคซีนประจ าปี พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

/
2

๒.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานบริหารทั่วไป) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังกุง นำโดย นายชิงชัย มอญจัตรีส ประธา คณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน พร้อมด้วยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าวังกุง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ได้ร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง อาทิเช่นกิจกรรมการตอบค าถาม การ แสดงของนักเรียนและจับสลากของขวัญปีใหม่ของนักเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ได้จัดงานขึ้นโรงเรียนจึงได้รับความ ร่วมมือจากทุกผ่ายในการสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้ โรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนให้งานจัดได้เรียบร้อยดีทุกประการ

/
3

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสต์)    (งานบริหารบุคคล)

          วันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๖  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมคณะครูและบุคลากรหางการศึกษา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสต์) ให้แก่นักเรียน จำนวน 47 ทุน ประกอบไปด้วย อนุบาล 18 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และประถมศึกษา 29 ทุน ทุนละ 1,500 บาททั้งนี้โรงเรียนได้จ่ายเงินสดให้แก่นักเรียนด้วยความเรียบร้อยดี

/
4

๔. กิจกรรมวันครู  ณ  โรงเรียนบ้านท่ากูบ  (งานบริหารทั่วไป)

          วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๖  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมคณะครูและบุคลากรหางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑. ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ (งานบริหารทั่วไป) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากูบ บริการฉีดวัคซีนประจ าปี พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ


          

๒.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานบริหารทั่วไป) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังกุง นำโดย นายชิงชัย มอญจัตรีส ประธา คณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน พร้อมด้วยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าวังกุง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ได้ร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกุง อาทิเช่นกิจกรรมการตอบค าถาม การ แสดงของนักเรียนและจับสลากของขวัญปีใหม่ของนักเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ได้จัดงานขึ้นโรงเรียนจึงได้รับความ ร่วมมือจากทุกผ่ายในการสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้ โรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนให้งานจัดได้เรียบร้อยดีทุกประการ


          

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสต์)    (งานบริหารบุคคล)

          วันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๖  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมคณะครูและบุคลากรหางการศึกษา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสต์) ให้แก่นักเรียน จำนวน 47 ทุน ประกอบไปด้วย อนุบาล 18 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และประถมศึกษา 29 ทุน ทุนละ 1,500 บาททั้งนี้โรงเรียนได้จ่ายเงินสดให้แก่นักเรียนด้วยความเรียบร้อยดี


          

๔. กิจกรรมวันครู  ณ  โรงเรียนบ้านท่ากูบ  (งานบริหารทั่วไป)

          วันที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๖  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง พร้อมคณะครูและบุคลากรหางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครูภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ