แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านท่ากูบ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ เครือข่าย ซับใหญ่

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านท่ากูบ เครือข่าย ซับใหญ่