แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารทั่วไป เดือน มกราคม 2566 ดังนี้ 

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

2. การออกพื้นที่บริการ รพ.สต.ท่ากูบ

3. จัดกิจกรรม ALS Care สร้างคุณค่า และรอยยิ้มให้กับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

/
2

งานบริหารงานบุคคล เดือนมกราคม 2566 คือ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

/
3

งานบริหารงานงบประมาณ เดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1. การบริจาคสิ่งของ

2. จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

3. ลงนามปรับปรุงซ่อมแซม

/
4

งานบริหารงานวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้ 

1. การแข่งขันการจัดสวนชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70

2. การแข่งขันการจัดสวนแห้ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70

/
5

งานบริหารนโยบาย ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

2. รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารทั่วไป เดือน มกราคม 2566 ดังนี้ 

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566

2. การออกพื้นที่บริการ รพ.สต.ท่ากูบ

3. จัดกิจกรรม ALS Care สร้างคุณค่า และรอยยิ้มให้กับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


          

งานบริหารงานบุคคล เดือนมกราคม 2566 คือ

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566


          

งานบริหารงานงบประมาณ เดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1. การบริจาคสิ่งของ

2. จ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

3. ลงนามปรับปรุงซ่อมแซม


          

งานบริหารงานวิชาการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้ 

1. การแข่งขันการจัดสวนชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70

2. การแข่งขันการจัดสวนแห้ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 70


          

งานบริหารนโยบาย ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

2. รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ