แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

/
2

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 (นางสาวสพชราวลี รุจาคม)

/
3

การทาำบันทึกข้อตกลง MOU สถานศึกษาสีขาว ระหว่าง รร.บ้านวังเสมา รร.บ้านตลาด และ รร.บ้านร่วมมิตร

/
4

สนามสอบ O-NET ประจำเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)

/
5

นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และชมนิทรรศการวิชาการ วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต

/
6

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้น ป.1

/
7

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา2565

/
8

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

/
9

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด


          

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 (นางสาวสพชราวลี รุจาคม)


          

การทาำบันทึกข้อตกลง MOU สถานศึกษาสีขาว ระหว่าง รร.บ้านวังเสมา รร.บ้านตลาด และ รร.บ้านร่วมมิตร


          

สนามสอบ O-NET ประจำเครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก ณ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)


          

นโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และชมนิทรรศการวิชาการ วันเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต


          

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT ชั้น ป.1


          

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา2565


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


          

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2565