แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)ได้ประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

/
2

รายงานการบริหารงานทั่วไป

1.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

2.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีที่โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

3.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)ได้ประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


          

รายงานการบริหารงานทั่วไป

1.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

2.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีที่โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

3.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี