แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพฤหัสบดีที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา ( พินิจอนุสรณ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อพลเทพ เพชรสุด พร้อมครอบครัว ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านร่วมมิตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร  ทางโรงเรียนจะนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกนักเรียนต่อไป  ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง มีความสุขตลอดไป

/
2

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565

/
3

สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
4

วันที่ 23- 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลกุดน้ำใสทั้งหมด 7 โรงเรียน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) โดยมีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เดินทางไกล ฐานผจญภัย วิชาชาวค่าย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โดยกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพฤหัสบดีที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา ( พินิจอนุสรณ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพ่อพลเทพ เพชรสุด พร้อมครอบครัว ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านร่วมมิตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร  ทางโรงเรียนจะนำเงินดังกล่าวมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกนักเรียนต่อไป  ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง มีความสุขตลอดไป


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565


          

สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

วันที่ 23- 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร นำโดยนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่วมมิตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลกุดน้ำใสทั้งหมด 7 โรงเรียน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) โดยมีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ เดินทางไกล ฐานผจญภัย วิชาชาวค่าย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โดยกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ