แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนบ้านเดื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส วัดในเขตบริการ และสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเดื่อ

/
2

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ได้ออกมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนถัดไป

/
3

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อได้ดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางเมษยา ตราบุรี นายเอกชัย ทวีชีพ และนางสาวพัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ โดยมีนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายกุดน้ำใส – หนองบัวโคก เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ทางโรงเรียนบ้านเดื่อขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการทุกท่าน

/
4

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเดินทางไกลไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเดินทางในครั้งนี้ เดินทางโดยรถไฟ

/
5

วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ร่วมกับโรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส ทั้งหมด ๗ โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) โดยมีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือเดินทางไกล ฐานผจญภัย วิชาชาวค่าย กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีปิดกองลูกเสือ

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนบ้านเดื่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส วัดในเขตบริการ และสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเดื่อ


          

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ได้ออกมาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนถัดไป


          

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อได้ดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางเมษยา ตราบุรี นายเอกชัย ทวีชีพ และนางสาวพัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ โดยมีนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายกุดน้ำใส – หนองบัวโคก เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ทางโรงเรียนบ้านเดื่อขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการทุกท่าน


          

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเดินทางไกลไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเดินทางในครั้งนี้ เดินทางโดยรถไฟ


          

วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ร่วมกับโรงเรียนในตำบลกุดน้ำใส ทั้งหมด ๗ โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) โดยมีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือเดินทางไกล ฐานผจญภัย วิชาชาวค่าย กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีปิดกองลูกเสือ