แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาตร์ (Science Show) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเหรียญทอง

/
2

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาตร์ (Science Show) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับเหรียญทอง


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง