แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารวิชาการ

/
2

สรุปงานบริหารทั่วไป และงบประมาณ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารวิชาการ


          

สรุปงานบริหารทั่วไป และงบประมาณ