แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดพิธีลงนามตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ร่วมกับชุมชน อนามัย และสถานีตำรวจ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหลุบงิ้วได้จัดพิธีลงนามตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ร่วมกับชุมชน อนามัย และสถานีตำรวจ