แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดอโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบการอ่าน (RT)

/
3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้จัดการร้านรักษ์เมล็ดพันธ์ โดยคุณสามารถ ฉิมวัฒน์ ผจก.ร้านรักษ์เมล์ดพันธ์ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

/
4

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จำนวน 13 คน นำลูกเสือเนตรนารีสามัญ จำนวน  37 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมร่วมกับเครือข่ายจัตุรัส - หนองบัวใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโกเด้นแลนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

/
5

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นำนักเรียนชั้น ป.1-3 ลูกเสือสำรองเดินทางไกลโดยสารรถไฟ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

/
6

13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรางวัล ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕ 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดอโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


          

นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบการอ่าน (RT)


          

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้จัดการร้านรักษ์เมล็ดพันธ์ โดยคุณสามารถ ฉิมวัฒน์ ผจก.ร้านรักษ์เมล์ดพันธ์ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม


          

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จำนวน 13 คน นำลูกเสือเนตรนารีสามัญ จำนวน  37 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมร่วมกับเครือข่ายจัตุรัส - หนองบัวใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือโกเด้นแลนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา


          

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   นำโดย นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นำนักเรียนชั้น ป.1-3 ลูกเสือสำรองเดินทางไกลโดยสารรถไฟ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี


          

13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้รับรางวัล ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว ของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕