แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนาจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

ด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนางมะลิวรรณ  สีหามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา เป็นประธานดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนาจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565


          

ด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนางมะลิวรรณ  สีหามาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา เป็นประธานดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป