แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ปีการศึกษา 2565

2. เก็บผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ

/
2

1. 1. สอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565  

2. สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. แนะแนวการเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ามัธยมศึกษาปี่ที่ 1

/
หลักฐานอ้างอิง
          

1.การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน ปีการศึกษา 2565

2. เก็บผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ


          

1. 1. สอบโอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2565  

2. สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3. แนะแนวการเข้ารับการศึกษาเพื่อเข้ามัธยมศึกษาปี่ที่ 1