แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดยนายบรรพต  ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน  ขอขอบพระคุณท่านผอ.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี และคณะกรรมการ ได้มาตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 จากคณะทำงานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดบริการอาหารภาวะโภชนาการของนักเรียนครอบคลุมทั้ง 5 มาตรฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านโภชนาการของนักเรียน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน   ในการนี้ ทางคณะกรรมการฯได้ลงตรวจเยี่ยมสภาพจริง อาคารสถานที่ รวมถึงบริบทต่างๆในสภาพแวดล้อมทางอนามัยของโรงเรียน  รวมทั้งสอบถามประเด็นต่างๆจากแม่ครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทางโรงเรียน   ได้ให้กำลังใจคณะครูผู้ขับเคลื่อนฯ  ตลอดจนให้คำแนะนำในการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนางานด้านโภชนาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

/
2

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) และครูประจำชั้น มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (กสศ.) ภาคเรียนที่2/65 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 10 คน  และนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 61 คน                 

/
3

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) และครูประจำชั้น มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/65 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 3  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 11 คน                 

/
4

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

  1. การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

          วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒  โดย นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

2.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ระดับเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน

          วันที่  ๒๔ – ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย  ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด  ๖๕ กิจกรรม โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๒ กิจกรรม

 

/
5

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

  1. การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

          วันที่  ๑ – ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้เดินทางไกลสำรวจหมู่บ้านและทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณบึงละหาน

2.   โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม  จังหวัดกระบี่  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

      คุณภาพ  ระดับห้องเรียน

          วันที่  ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นำโดยนายบรรพต  ทองเกิด  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน  จากโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม จังหวัดกระบี่  นำโดยนายธีระพล  บุญสุข และคณะ

3.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ครั้งที่ ๗๐

          วันที่  ๒๑ - ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่  จำนวน  ๔๒  กิจกรรม  ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน  ๗  กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑ – ป.๓  การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.๑ – ป.๖  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑ – ป.๖  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔ – ป.๖  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๔ – ป.๖  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ป.๑ – ป.๖   การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ป.๖  เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ในการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

4.   สอบคัดกรองความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

          วันที่  ๒๖   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้จัดสอบคัดกรองความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

 

 

 

/
6

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

1.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

          วันที่  ๓๐  มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  จำนวน  ๗  กิจกรรม ได้รับรางวัล  ดังนี้

๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑ – ป.๓                              ได้เข้าร่วม

๒. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.๑ – ป.๖         เหรียญทอง

๓. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑ – ป.๖               เหรียญทอง

๔. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔ – ป.๖              เหรียญเงิน

๕. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๔ – ป.๖                                  เหรียญทอง

๖. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ป.๑ – ป.๖                                          เหรียญทอง

๗. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ป.๖              เหรียญเงิน

 

/
7

1,ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมระบบการจักการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 จากคณะทำงานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดยนายบรรพต  ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน  ขอขอบพระคุณท่านผอ.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี และคณะกรรมการ ได้มาตรวจเยี่ยมระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 จากคณะทำงานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดบริการอาหารภาวะโภชนาการของนักเรียนครอบคลุมทั้ง 5 มาตรฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านโภชนาการของนักเรียน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน   ในการนี้ ทางคณะกรรมการฯได้ลงตรวจเยี่ยมสภาพจริง อาคารสถานที่ รวมถึงบริบทต่างๆในสภาพแวดล้อมทางอนามัยของโรงเรียน  รวมทั้งสอบถามประเด็นต่างๆจากแม่ครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทางโรงเรียน   ได้ให้กำลังใจคณะครูผู้ขับเคลื่อนฯ  ตลอดจนให้คำแนะนำในการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนางานด้านโภชนาการของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป


          

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) และครูประจำชั้น มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  (กสศ.) ภาคเรียนที่2/65 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 10 คน  และนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 61 คน                 


          

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) และครูประจำชั้น มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่1/65 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 3  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท จำนวน 11 คน                 


          

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

  1. การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

          วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒  โดย นายประวิช  ยะรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

2.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐  ระดับเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน

          วันที่  ๒๔ – ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่าย  ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด  ๖๕ กิจกรรม โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๒ กิจกรรม

 


          

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

  1. การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

          วันที่  ๑ – ๒  ธันวาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ได้เดินทางไกลสำรวจหมู่บ้านและทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณบึงละหาน

2.   โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม  จังหวัดกระบี่  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน

      คุณภาพ  ระดับห้องเรียน

          วันที่  ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) นำโดยนายบรรพต  ทองเกิด  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน  จากโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม จังหวัดกระบี่  นำโดยนายธีระพล  บุญสุข และคณะ

3.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่  ครั้งที่ ๗๐

          วันที่  ๒๑ - ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่  จำนวน  ๔๒  กิจกรรม  ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ จำนวน  ๗  กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑ – ป.๓  การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.๑ – ป.๖  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑ – ป.๖  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔ – ป.๖  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๔ – ป.๖  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ป.๑ – ป.๖   การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ป.๖  เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ในการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

4.   สอบคัดกรองความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

          วันที่  ๒๖   ธันวาคม  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้จัดสอบคัดกรองความสามารถในการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

 

 

 


          

โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) บริหารงานวิชาการ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

1.   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

          วันที่  ๓๐  มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  จำนวน  ๗  กิจกรรม ได้รับรางวัล  ดังนี้

๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑ – ป.๓                              ได้เข้าร่วม

๒. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.๑ – ป.๖         เหรียญทอง

๓. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑ – ป.๖               เหรียญทอง

๔. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔ – ป.๖              เหรียญเงิน

๕. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ป.๔ – ป.๖                                  เหรียญทอง

๖. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน  ป.๑ – ป.๖                                          เหรียญทอง

๗. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ป.๖              เหรียญเงิน

 


          

1,ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมระบบการจักการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่อง ปีการศึกษา 2565 จากคณะทำงานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ณ โรงอาหาร โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)