แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 14 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง ร้อยละ 92.72 และการอ่านรู้เรื่องร้อยละ 75.58 เฉลี่ยภาพรวมร้อยละ 84.15

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 14 ผลการประเมินการอ่านออกเสียง ร้อยละ 92.72 และการอ่านรู้เรื่องร้อยละ 75.58 เฉลี่ยภาพรวมร้อยละ 84.15