แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านดอนละนาม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านดอนละนามนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ คน มาร่วมเดินทางไปสอบพร้อมโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  เพื่อนำนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๓๗  คน  เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ณ  โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านดอนละนามนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ คน มาร่วมเดินทางไปสอบพร้อมโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  เพื่อนำนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๓๗  คน  เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ณ  โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)