แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์

-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  

-ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

/
2

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

/
3

-การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   

-ประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

-กิจกรรมศุกร์สุขสันต์ สวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์

-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  

-ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน


          

มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


          

-การทดสอบนักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565   

-ประชุมเพื่อรับนโยบายและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓