แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย ร่วมกับ คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เดินทางมาเยี่ยมเยียนสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านส้มป่อย

/
2

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านส้มป่อย ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย กล้าคิดกล้าตัดสินใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย ร่วมกับ คณะกรรมการคุมสอบดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เดินทางมาเยี่ยมเยียนสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านส้มป่อย


          

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านส้มป่อย ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย กล้าคิดกล้าตัดสินใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป