แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 8 รายการ

/
2

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

/
3

ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พัฒนาชุมชน บ้านโนนเชือก

/
4

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

/
5

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

/
6

กิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 8 รายการ


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง


          

ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พัฒนาชุมชน บ้านโนนเชือก


          

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


          

กิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565