แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ (ภาคอีสาน)

/
2

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ (ภาคอีสาน)


          

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน