แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1.การนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน

2.การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านขาม - หนองโดน ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

/
2

1.คณะครูเป็นคณะกรรมการคุมสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

/
3

1.การนำนักเรียนข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

2.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕

3.การนำนักเรียนเข้ารับแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

/
หลักฐานอ้างอิง