แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

/
2

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว

        พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว 

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนตำบลหนองบัวโคก กับสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะสงฆ์ในตำบลหนองบัวโคก และฝ่ายปกครองในตำบลหนองบัวโคก ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข

/
3

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

          วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก คณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานกิจกรรมกฎและคำปฏิญาณ ฐานกิจกรรมระเบียบแถว ฐานกิจกรรมการผูกเงื่อน และฐานกิจกรรมบันเทิง เพื่อให้ได้เรียนรู้ความมีระเบียบวินัย ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความสนุกสนาน และความสามัคคี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70


          

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว

        พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว 

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนาวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนตำบลหนองบัวโคก กับสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองบัวโคก เทศบาลตำบลหนองบัวโคก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะสงฆ์ในตำบลหนองบัวโคก และฝ่ายปกครองในตำบลหนองบัวโคก ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข


          

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

          วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก คณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานกิจกรรมกฎและคำปฏิญาณ ฐานกิจกรรมระเบียบแถว ฐานกิจกรรมการผูกเงื่อน และฐานกิจกรรมบันเทิง เพื่อให้ได้เรียนรู้ความมีระเบียบวินัย ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความสนุกสนาน และความสามัคคี