แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

/
2

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
3

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “เขียว-ขาวเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประจำปีการศึกษา 2565

/
5

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนธรรมชาติบึงละหาน ชัยภูมิ” โดยหน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน

/
6

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ชั้น ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2565 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง โดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน


          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี “เขียว-ขาวเกมส์”  ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีประจำปีการศึกษา 2565


          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนธรรมชาติบึงละหาน ชัยภูมิ” โดยหน่วยงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน


          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ชั้น ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2565