แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ทำในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมมายังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ทำในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมมายังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ