แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

บริหารงานทั่วไป เดือนมกราคม

/
2

งานบุคคล เดือนมกราคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

บริหารงานทั่วไป เดือนมกราคม


          

งานบุคคล เดือนมกราคม