แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566