แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชาวบ้านจอมแก้ว โนนแปะ และชาวบ้านเกาะแก้วศรีสุข ร่วมทำบุญเดือนสาม ประจำปี 2566 โดยมีนายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้วซึ่งเป็นความสำคัญแก่หมู่บ้าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

/
2

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว เจ้าหน้าที่ อสม. ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสามารถดูแลตนเองและสังเกตอาการได้ดียิ่งขึ้น ร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ ในกรณีที่พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ อันจะเป็นการระมัดระวังและเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพนักเรียน หากสุขภาพมีปัญหาจะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที

/
3

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะครูโรงเรียนจอมแก้ววิทยาและโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  เพื่อขยายผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) และเป็นการ      ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  ของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่คณะครู

/
4

ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ  เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ ถือเป็นความสำเร็จในการฝึกสอนนักเรียน ให้มีทักษะต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องในการจัดการศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไป

/
5

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ          จัดกิจกรรมโดยสโมสรกีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน มีจริยาที่งดงาม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เป็นคนดีในสังคม ซึ่งผลการแข่งขันได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคต่อไป

/
6

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่              ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยทราย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน รู้จัก            การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

/
7

นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และขอขอบคุณสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา ที่มอบหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยาในครั้งนี้

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับชาวบ้านจอมแก้ว โนนแปะ และชาวบ้านเกาะแก้วศรีสุข ร่วมทำบุญเดือนสาม ประจำปี 2566 โดยมีนายสเตท สากุลรัตนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้วซึ่งเป็นความสำคัญแก่หมู่บ้าน ทางโรงเรียนขอขอบคุณความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


          

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว เจ้าหน้าที่ อสม. ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและโรคติดต่อต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนสามารถดูแลตนเองและสังเกตอาการได้ดียิ่งขึ้น ร่วมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ ในกรณีที่พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ อันจะเป็นการระมัดระวังและเตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพนักเรียน หากสุขภาพมีปัญหาจะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที


          

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะครูโรงเรียนจอมแก้ววิทยาและโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ  เพื่อขยายผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน Performance Agreement (PA) และเป็นการ      ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้  ของครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่คณะครู


          

ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ  เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับรางวัลทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ ถือเป็นความสำเร็จในการฝึกสอนนักเรียน ให้มีทักษะต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องในการจัดการศึกษา ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไป


          

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมสงฆ์พญาแล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ          จัดกิจกรรมโดยสโมสรกีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูได้สวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีแก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตใจอ่อนโยน มีจริยาที่งดงาม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เป็นคนดีในสังคม ซึ่งผลการแข่งขันได้ไปแข่งขันต่อระดับภาคต่อไป


          

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่              ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยทราย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน รู้จัก            การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


          

นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และขอขอบคุณสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา ที่มอบหนังสือให้กับนักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยาในครั้งนี้