แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องธุรการโรงเรียน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูประจำชั้นหรือครูวิชาการโรงเรียน

/
2

ด้วยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้ดำเนินการสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ในโอกาสนี้นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และคณะผู้บริหารได้ติดตามให้กำลังใจ คณะกรรมการกำกับการสอบและนักเรียนในการสอบครั้งนี้

/
3

ด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนปากจาบวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากจาบ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์  เครือข่ายผู้ปกครอง ลงนามเห็นชอบร่วมกันโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ ห้องประชุม ศรร.โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
 

/
4

ด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร และคณะครู นักเรียนร่วมพิธีฉลองพระพุทธมงคลโพธิคีรีเขต ณ วัดโพธิคีรีเขต และรับทุนการศึกษาจากพระครูโพธิจันทรวิมลเจ้าคณะตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยในพิธีมีนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นประธานในพิธี

/
5

ด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  เป็นประธานดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป

/
6

ด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหานครอาเซียน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษา และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องธุรการโรงเรียน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูประจำชั้นหรือครูวิชาการโรงเรียน


          

ด้วยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้ดำเนินการสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ในโอกาสนี้นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และคณะผู้บริหารได้ติดตามให้กำลังใจ คณะกรรมการกำกับการสอบและนักเรียนในการสอบครั้งนี้


          

ด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนปากจาบวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปากจาบ สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์  เครือข่ายผู้ปกครอง ลงนามเห็นชอบร่วมกันโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ ห้องประชุม ศรร.โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
 


          

ด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร และคณะครู นักเรียนร่วมพิธีฉลองพระพุทธมงคลโพธิคีรีเขต ณ วัดโพธิคีรีเขต และรับทุนการศึกษาจากพระครูโพธิจันทรวิมลเจ้าคณะตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยในพิธีมีนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นประธานในพิธี


          

ด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  เป็นประธานดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน ในปีการศึกษาต่อไป


          

ด้วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหานครอาเซียน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมแนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษา และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียน