แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจริยา

รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม 1ในวิทยากรแกนนำ ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ทุกแห่งจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 ในระดับเงิน ทอง เพชร และรักษามาตรเพชรปีที่ 1 เพื่อรับรางวัลเสมาป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

/
2

                วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางปราณีต ลีหัวสระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม

(สง่าประชาสรรค์)ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลบันทึกการตกลง ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
3

นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ร้านอาหารหน้าเขื่อน ตำบลโคกเพชรพัฒนา ในการนี้ได้เลี้ยงต้อนรับท่านไกรสร ชาติชนะ รองผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และท่าน ผอ.สมศักดิ์ แก้วเพชร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯได้ให้เกียรติมาร่วมด้วย

/
4

         วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณครูอิศราลักษณ์ ทวีผล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำนักเรียนเข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ที่สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  

/
5

นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ

/
6

       วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)พร้อมด้วยนายอำนาจ  พรมเสนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต3 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต

/
7

          วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณขวัญใจ ปัดภัยผู้ปกครอง เด็กชายธนดล เทาขุนทด นักเรียน ชั้นอนุบาล 3 มอบขนมเนื่องในวันเกิด จำนวน 11 โหล ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเทอญ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รายงานดังภาพ

/
8

              วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยท่าน ศน.ดอกไม้ ชินโคตร ศน.ประจำเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา Learning Lossให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเพชรเริงรมย์

/
9

วันพฤหัสบดีที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพย์  บัวสุข ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๕๐๐  บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  บาท

/
10

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชย.เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ในหัวข้อ"ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่มีประสอทธิภาพ" โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

         วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวจริยา

รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายปัณณวิทย์ ดีอุดม ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม 1ในวิทยากรแกนนำ ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลงานระดับจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา ทุกแห่งจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 ในระดับเงิน ทอง เพชร และรักษามาตรเพชรปีที่ 1 เพื่อรับรางวัลเสมาป.ป.ส. ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ


          

                วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางปราณีต ลีหัวสระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม

(สง่าประชาสรรค์)ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลบันทึกการตกลง ณ ห้องประชุมจันทร์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3


          

นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ร้านอาหารหน้าเขื่อน ตำบลโคกเพชรพัฒนา ในการนี้ได้เลี้ยงต้อนรับท่านไกรสร ชาติชนะ รองผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และท่าน ผอ.สมศักดิ์ แก้วเพชร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯได้ให้เกียรติมาร่วมด้วย


          

         วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณครูอิศราลักษณ์ ทวีผล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นำนักเรียนเข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ที่สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  


          

นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซับยาง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ


          

       วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)พร้อมด้วยนายอำนาจ  พรมเสนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สพป.ชัยภูมิ เขต3 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต


          

          วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คุณขวัญใจ ปัดภัยผู้ปกครอง เด็กชายธนดล เทาขุนทด นักเรียน ชั้นอนุบาล 3 มอบขนมเนื่องในวันเกิด จำนวน 11 โหล ขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเทอญ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รายงานดังภาพ


          

              วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ โดยท่าน ศน.ดอกไม้ ชินโคตร ศน.ประจำเครือข่ายเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา Learning Lossให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเพชรเริงรมย์


          

วันพฤหัสบดีที่ 2๓ กุมภาพันธ์ 2566 นางพรทิพย์  บัวสุข ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๕๐๐  บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐  บาท


          

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางปราณีต  ลีหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชย.เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ในหัวข้อ"ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่มีประสอทธิภาพ" โดย นายประวิช ยะรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓