แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านซับยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เจ้าหน้าที่โรงแป้งบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน

กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

การประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

การรับทุนการศึกษา

การประเมินความสามารถอ่านออก เขียนได้ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้บริหารและคณะครูทุกคน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เจ้าหน้าที่โรงแป้งบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน

กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา

การประชุมเพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

การรับทุนการศึกษา

การประเมินความสามารถอ่านออก เขียนได้ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้บริหารและคณะครูทุกคน