แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conferance  ครั้งที่๑/๒๕๖๖

เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารสถานศึกษา การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ การรายงาน IRC การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การดำเนินงานของกลุ่มต่างๆภายในสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

/
2

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเเละอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดฐานการเรียนรู้สำหรับลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานนันทนาการ ฐานกฎและคำปฏิญาณ ฐานประสาทสัมผัส ฐานปิดตาคลำทางและฐานเงื่อนเชือก 

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. นายปรีชา ไทยเเท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครองตะครอง ประธานกรรมการ ๒.นางสาวพรพรหม สมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะครอง กรรมการคุมสอบคนที่ ๑ ๓.นางศุวจี แสนโสม ครูโรงเรียนปากจาบวิทยา กรรมการคุมสอบคนที่ ๒ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ "ผลผลิตผู้เรียนกรด้งสานใจ" เพื่อฝึกทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผ่านระบบทางไกล Video Conferance  ครั้งที่๑/๒๕๖๖

เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารสถานศึกษา การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ การรายงาน IRC การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การดำเนินงานของกลุ่มต่างๆภายในสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ


          

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเเละอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดฐานการเรียนรู้สำหรับลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานนันทนาการ ฐานกฎและคำปฏิญาณ ฐานประสาทสัมผัส ฐานปิดตาคลำทางและฐานเงื่อนเชือก 


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตะครอง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. นายปรีชา ไทยเเท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครองตะครอง ประธานกรรมการ ๒.นางสาวพรพรหม สมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะครอง กรรมการคุมสอบคนที่ ๑ ๓.นางศุวจี แสนโสม ครูโรงเรียนปากจาบวิทยา กรรมการคุมสอบคนที่ ๒ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ "ผลผลิตผู้เรียนกรด้งสานใจ" เพื่อฝึกทักษะอาชีพสู่การปฏิบัติ