แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

     วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดยนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

/
2

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256ุ6 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดยนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนปากจาบวิทยา โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ และเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

/
3

     วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียน โคกเพชรวิทยาคาร(ป.6) และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/
4

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายจักรกริซ  แก้ววงผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญ (ม.4-6) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากจาบวิทยา ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

/
5

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลาดนัดผลงานนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

/
6

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

/
7

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

/
8

   วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น เพื่อสำรวจ ค้นหา และส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาโรคในช่องปากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในรายที่จำเป็น โดยออกให้บริการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียนและให้ทันตสุขศึกษา ของโรงเรียนปากจาบวิทยาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

/
หลักฐานอ้างอิง
          

     วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดยนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด


          

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256ุ6 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดยนางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างโรงเรียนปากจาบวิทยา โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์ โรงพยาบาลส่งเสรืมสุขภาพตำบลโคกเพชรพัฒนา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจาบ และเครือข่ายผู้ปกครอง  ณ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


          

     วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียน โคกเพชรวิทยาคาร(ป.6) และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


          

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายจักรกริซ  แก้ววงผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญ (ม.4-6) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากจาบวิทยา ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี


          

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลาดนัดผลงานนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ


          

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


          

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา นำโดย นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


          

   วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น เพื่อสำรวจ ค้นหา และส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาโรคในช่องปากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในรายที่จำเป็น โดยออกให้บริการตรวจฟัน เคลือบหลุมร่องฟันเด็กนักเรียนและให้ทันตสุขศึกษา ของโรงเรียนปากจาบวิทยาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6