แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการแข่งขัน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

/
2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวดแข่งขั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนตัน

/
3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน โดยมี นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

/
4

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมในโครงการการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมการการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการแข่งขัน รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6


          

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ผลการประกวดแข่งขั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาตอนตัน


          

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน โดยมี นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


          

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นำโดย นายธีรวัฒน์น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมในโครงการการประกวดและแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัดชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1