แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา  (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3  ณ โรงเรียนทรายทองวิทยา  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  

/
2

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  พร้อมด้วยสถานนีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์  รพ.สต.โคกเริงรมย์ องค์กรศาสนา โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์   โรงเรียนโคกสะอาด ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนนักเรียน  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน (MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา  (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-3  ณ โรงเรียนทรายทองวิทยา  อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  


          

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร  พร้อมด้วยสถานนีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์  รพ.สต.โคกเริงรมย์ องค์กรศาสนา โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์   โรงเรียนโคกสะอาด ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนนักเรียน  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน (MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข