แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนที่อยู่ภายในอาคาร  โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเบิกค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

/
2

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทัศนศึกษาสายชั้นอนุบาล และช่วงชั้นที่ ๑ (ป.1 - ป.3) , กิจกรรมร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ , กิจกรรมการแถลงนโยบายสถานศึกษาสีขาว  , กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน , กิจกรรมการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 5-6 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน และกิจกรรมการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า 

/
3

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารวิชาการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน , กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ , กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรมระดับประถมต้น , กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ (ป.4) , กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง และกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ

/
4

ในวันที่  ๒๑  เดิอนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  - ๑๖.๐๐น.  นำโดย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน  รอง  ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 3  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)  และนางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่ นางริณนารัตน์  นามวิจิตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ได้ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนที่อยู่ภายในอาคาร  โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งเบิกค่าอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


          

ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทัศนศึกษาสายชั้นอนุบาล และช่วงชั้นที่ ๑ (ป.1 - ป.3) , กิจกรรมร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ , กิจกรรมการแถลงนโยบายสถานศึกษาสีขาว  , กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน , กิจกรรมการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 5-6 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน และกิจกรรมการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า 


          

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารวิชาการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน , กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ , กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรมระดับประถมต้น , กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ (ป.4) , กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง และกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ


          

ในวันที่  ๒๑  เดิอนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  - ๑๖.๐๐น.  นำโดย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน  รอง  ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต 3  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)  และนางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่ นางริณนารัตน์  นามวิจิตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา