แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข  ภาคเรียนที่ 2 /2565   จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

/
2

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข 

(เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล)

/
4

กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
5

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน

/
6

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET  ประจำปีการศึกษา 2565

/
7

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

/
8

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

/
9

การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

/
10

กิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 

ประจำปี พ.ศ. 2566  ระดับจังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข  ภาคเรียนที่ 2 /2565   จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


          

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข  ประจำปีการศึกษา 2565


          

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด  และอบายมุข 

(เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล)


          

กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


          

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน


          

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET  ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษาและงานเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


          

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565


          

การประกวดแข่งขันบรรยายธรรมและสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ


          

กิจกรรมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 

ประจำปี พ.ศ. 2566  ระดับจังหวัดชัยภูมิ