แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

/
2

- ร่วมงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง

/
3

- กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
4

- การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565

/
5

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด


          

- ร่วมงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง


          

- กิจกรรมอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


          

- การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565


          

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1