แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

      ในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครื่อข่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดแคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล กำนันตำบลบ้านตาล เจ้าคณะตำบลหัวทะเลและสถานศึกษาในเครื่อข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3

/
หลักฐานอ้างอิง
          

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

      ในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ นำโดยนายประวิทย์ อาชา ผู้อำนวยการโณงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครื่อข่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวทะเล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดแคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล กำนันตำบลบ้านตาล เจ้าคณะตำบลหัวทะเลและสถานศึกษาในเครื่อข่ายโรงเรียนบ้านตาล – หัวทะเล จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สพป.ชัยภูมิ เขต 3