แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ทัศนศึกษา ณ สวนเกษตร 100 ไร่ และ Airplane Park Korat วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

/
2

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2565  การก่อกองไฟหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ วันที่ 26 มกราคม 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ทัศนศึกษา ณ สวนเกษตร 100 ไร่ และ Airplane Park Korat วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)


          

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2565  การก่อกองไฟหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ วันที่ 26 มกราคม 2566