แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566 นำโดยนายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร           พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูลูกเสือ เข้าร่วมประชุม ในเรื่องการจัดกิจกรรมเดินทางไกล                     และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
2

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี ให้การต้อนกับคณะครูจากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ที่เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

/
3

 วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานในเรื่องการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
4

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านบ้านหนองกก             มาช่วยพัฒนา ปรับแต่งภูมิทัศน์ และทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565                   ของเครือข่ายตำบลบ้านเพชร             

/
5

วันจันทร์ ที่ 20  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

/
6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เครือโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกกสามัคคี โดยการนำของ นายสุวิทย์  แก้วเพชร                  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายตำบลบ้านเพชร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีพิธี เปิดประชุมกอง พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมลอดซุ้มเสือ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมเข้าฐาน มีผู้บังคับบัญชา 55 คน ลูกเสือ-เนตรนารี 285 คน เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

/
7

 เครือโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกกสามัคคี รอบบ่ายกิจกรรมเข้าฐาน ภายใต้การดูแลจากครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรรนารี ที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.บำเหน็จณรงค์ และอสม.หมู่บ้าน  ซึ่งลูกเสือ  เนตรนารี สามารถนำความรู้ และทักษะประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

/
8

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินชัย  สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร   (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี  เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.หนองกกสามัคคี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566 นำโดยนายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านเพชร           พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูลูกเสือ เข้าร่วมประชุม ในเรื่องการจัดกิจกรรมเดินทางไกล                     และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี ให้การต้อนกับคณะครูจากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ที่เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


          

 วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานในเรื่องการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

โรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านบ้านหนองกก             มาช่วยพัฒนา ปรับแต่งภูมิทัศน์ และทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565                   ของเครือข่ายตำบลบ้านเพชร             


          

วันจันทร์ ที่ 20  กุมภาพันธ์  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา                                        รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 


          

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เครือโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกกสามัคคี โดยการนำของ นายสุวิทย์  แก้วเพชร                  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายตำบลบ้านเพชร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีพิธี เปิดประชุมกอง พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 บิดาแห่งการลูกเสือไทย กิจกรรมลอดซุ้มเสือ กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมเข้าฐาน มีผู้บังคับบัญชา 55 คน ลูกเสือ-เนตรนารี 285 คน เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร


          

 เครือโรงเรียนตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกกสามัคคี รอบบ่ายกิจกรรมเข้าฐาน ภายใต้การดูแลจากครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรรนารี ที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ รพ.บำเหน็จณรงค์ และอสม.หมู่บ้าน  ซึ่งลูกเสือ  เนตรนารี สามารถนำความรู้ และทักษะประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


          

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินชัย  สุจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร   (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี  เป็นประธานในพิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.หนองกกสามัคคี