แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

/
2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับโรงเรียน

/
3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

/
4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2566  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี (สำรอง) ปีการศึกษา 2565 

/
5

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  "การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 6)"

/
6

วันที่ 20 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2566 "การประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"

/
7

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 "กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2565"

/
8

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  มอบทุนการศึกษา "โครงการอ่านหนังสือ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565"

/
9

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference"

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด


          

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในระดับโรงเรียน


          

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน


          

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2566  กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี (สำรอง) ปีการศึกษา 2565 


          

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  "การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 (ประถมศึกษาปีที่ 6)"


          

วันที่ 20 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2566 "การประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"


          

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 "กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2565"


          

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  มอบทุนการศึกษา "โครงการอ่านหนังสือ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2565"


          

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 "ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบทางไกล video conference"