แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1รายงาน IRC เดือนกุมภาพันธ์ 66 รร.ชุมชนบ้านหนองแวงฯ /
หลักฐานอ้างอิง
          รายงาน IRC เดือนกุมภาพันธ์ 66 รร.ชุมชนบ้านหนองแวงฯ