แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเรียนรู้ประจำฐาน และกิจกรรมเดินทางไกล

/
2

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ให้กับนักเรียน จำนวน 14 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับมอบทุนกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา

/
3

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย  นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองกกสามัคคี การจัดกิจกรมในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

/
4

วันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เข้ารับทุนการศึกษา โครงการอ่านหนังสือ(รักการอ่าน) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ต้องขอขอบคุณ คุณอรุณ แถวจัตุรัส และคุณรชาภา บุญสัมฤทธิ์ พร้อมคณะ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

/
5

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย  นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ประธานสนามสอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน  สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1  ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเรียนรู้ประจำฐาน และกิจกรรมเดินทางไกล


          

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ให้กับนักเรียน จำนวน 14 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับมอบทุนกับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา


          

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย  นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองกกสามัคคี การจัดกิจกรมในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


          

วันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  นายสุวิทย์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เข้ารับทุนการศึกษา โครงการอ่านหนังสือ(รักการอ่าน) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ต้องขอขอบคุณ คุณอรุณ แถวจัตุรัส และคุณรชาภา บุญสัมฤทธิ์ พร้อมคณะ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย


          

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา นำโดย  นายสุวิทย์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา ประธานสนามสอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน  สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1  ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี