แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนหัวสระวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนหัวสระวิทยา

/
2

กิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน       วันที่4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ  นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ฉลองอัฐิพระครูนิภา ธรรมประจักษ์ และร่วมกันจัดงานประจำปีบุญเดือนสาม ประจำปี 2566 ของชาวบ้านหัวสระทั้ง 4 หมู่ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

/
3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนหัวสระวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กับ กำนันตำบลหัวทะเล กับ สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล กับ เจ้าคณะตำบลหัวทะเล และเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)

/
4

วันที่ 11-12  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

/
5

  วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนหัวสระวิทยา พร้อมด้วย  นายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ร่วมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และอบายมุข ในสถานศึกษา จำนวน ๘ คน  ณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

/
6

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน     โดยมีการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ณ สนามโรงเรียนหัวสระวิทยา

/
7

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

 

/
8

การออกแนะแนวการศึกษา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนหัวสระวิทยา


          

กิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน       วันที่4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ  นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ฉลองอัฐิพระครูนิภา ธรรมประจักษ์ และร่วมกันจัดงานประจำปีบุญเดือนสาม ประจำปี 2566 ของชาวบ้านหัวสระทั้ง 4 หมู่ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย


          

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนหัวสระวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล กับ กำนันตำบลหัวทะเล กับ สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล กับ เจ้าคณะตำบลหัวทะเล และเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล - หัวทะเล ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)


          

วันที่ 11-12  กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3


          

  วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนหัวสระวิทยา พร้อมด้วย  นายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน ร่วมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และอบายมุข ในสถานศึกษา จำนวน ๘ คน  ณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)


          

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน     โดยมีการประเมินด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ณ สนามโรงเรียนหัวสระวิทยา


          

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

 


          

การออกแนะแนวการศึกษา