แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานทั่วไป ต.ค.65-ม.ค.66

/
2

งานบริหารงานบุคคล

/
3

งานบริหารงานวิชาการ

/
4

งานบริหารทั่วไป

/
5

บริหารวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานทั่วไป ต.ค.65-ม.ค.66


          

งานบริหารงานบุคคล


          

งานบริหารงานวิชาการ


          

งานบริหารทั่วไป


          

บริหารวิชาการ