แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- พิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
2

- การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
3

- พิธีลงนาม MOU กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

/
4

- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
5

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

/
6

- ประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชมนิทรรศการวิชาการ และตลาดนัดผลผลิต

/
7

- การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

/
8

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

/
9

- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
10

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส

/
11

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
12

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนหัวสระวิทยา

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- พิธีลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


          

- การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


          

- พิธีลงนาม MOU กิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


          

- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์


          

- ประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชมนิทรรศการวิชาการ และตลาดนัดผลผลิต


          

- การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


          

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม


          

- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส


          

- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

- แนะแนวศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนหัวสระวิทยา