แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

   วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 เพื่อเกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมดำเนินงาน ต่อไป

/
2

   วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ที่ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหัวทะเลผ่องประชาสรรค์

/
3

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ได้เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์  มา ณ โอกาสนี้

/
4

        วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  โดยมี นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายพินิจ  หงษ์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง

ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองดง และนางสาวกวินา สารคร ครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ เป็นกรรมการคุมสอบ เป็นไปตามความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

/
5

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองดง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลุกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565   เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

/
6

  วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ได้แจ้งนักเรียนที่รับเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับเงิน จำนวน 8 คน คนละ 500 บาท

  เพื่อเป็นไปตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

   วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 เพื่อเกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมดำเนินงาน ต่อไป


          

   วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลกรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ที่ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหัวทะเลผ่องประชาสรรค์


          

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ได้เข้ามาแนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ

โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์  มา ณ โอกาสนี้


          

        วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  โดยมี นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายพินิจ  หงษ์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง

ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองดง และนางสาวกวินา สารคร ครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ เป็นกรรมการคุมสอบ เป็นไปตามความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์


          

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านหนองดง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลุกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565   เพื่อฝึกให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ


          

  วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ได้แจ้งนักเรียนที่รับเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับเงิน จำนวน 8 คน คนละ 500 บาท

  เพื่อเป็นไปตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565