แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

/
2

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

/
3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย ครูวิภาดา พิลาจันทร์ ครูชญาณ์เกียรติ โคตรฮุย กรรมการคุมสอบ RT สนามสอบโรงเรียนบ้านละหานค่าย และครูวิลาวัลย์ วงค์ธรรม เป็นกรรมการคุมสอบโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้ดำเนินการสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล  video conference  เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมค่ายโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหาภาวะการถดถอยทางการเรียนเรียนรู้ ( Learning Loss ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว

/
4

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์


          

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์


          

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านละหานค่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย ครูวิภาดา พิลาจันทร์ ครูชญาณ์เกียรติ โคตรฮุย กรรมการคุมสอบ RT สนามสอบโรงเรียนบ้านละหานค่าย และครูวิลาวัลย์ วงค์ธรรม เป็นกรรมการคุมสอบโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้ดำเนินการสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล  video conference  เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมค่ายโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อแก้ปัญหาภาวะการถดถอยทางการเรียนเรียนรู้ ( Learning Loss ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว


          

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย นำโดย นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านละหานค่าย