แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธิติโชค รักษาทรัพย์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566
 

/
2

วันอังคารที่7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ได้ทำการจ่ายเงินรายการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา กลุ่มต่อเนื่อง จำนวน 30 คน
ประจำปีการศึกษา 2/2565 ณ ห้องอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่

/
3

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
นายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย
นายเทพพร แถววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน
นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธิติโชค รักษาทรัพย์ นักเรียนระดับชั้น ม.๑
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566
 


          

วันอังคารที่7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ได้ทำการจ่ายเงินรายการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา กลุ่มต่อเนื่อง จำนวน 30 คน
ประจำปีการศึกษา 2/2565 ณ ห้องอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่


          

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
นายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย
นายเทพพร แถววิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน
นางสาวเสาวนีย์ สถิตชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองจาน