แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

          โรงเรียนโป่งขุนเพชรขอขอบคุณ คุณธาริณี เหล่ารัตนกุล และครอบครัว ที่ท่านได้นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนักเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ 

/
2

          วันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านดร.นินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชย.1 ท่านศน.จินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.2 ท่านศน.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3     นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผอ.รร.บ้านวังอ้ายจีด ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย ผอ.โรงเรียนโป่งนกพิทยา นางสาวศุภรัศน์ อนันคะเสน รองผอ.รร.บ้านวังอ้ายจีด คณะทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ ปีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

         โรงเรียนโป่งขุนเพชรขอขอบคุณคณะทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามที่ กสศ.กำหนด

/
3

         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาศึกษาอย่างยั่งยืน กับ โรงเรียนโคกสะอาด โรงเรียนบ้านดอนกอก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งขุนเพชร

/
4

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณน้ำทิพย์ พันธ์สุวรรณได้มอบไอศกรีมมูลค่า 2,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร

/
5

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

/
6

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรมของนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

          โรงเรียนโป่งขุนเพชรขอขอบคุณ คุณธาริณี เหล่ารัตนกุล และครอบครัว ที่ท่านได้นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนักเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป และในโอกาสนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายโปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการเทอญ 


          

          วันที่  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านดร.นินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชย.1 ท่านศน.จินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.2 ท่านศน.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3     นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผอ.รร.บ้านวังอ้ายจีด ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ปัจจัย ผอ.โรงเรียนโป่งนกพิทยา นางสาวศุภรัศน์ อนันคะเสน รองผอ.รร.บ้านวังอ้ายจีด คณะทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ ปีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

         โรงเรียนโป่งขุนเพชรขอขอบคุณคณะทีมหนุนเสริมโครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนาครูรุ่นใหม่ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามที่ กสศ.กำหนด


          

         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาศึกษาอย่างยั่งยืน กับ โรงเรียนโคกสะอาด โรงเรียนบ้านดอนกอก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนโป่งขุนเพชร


          

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คุณน้ำทิพย์ พันธ์สุวรรณได้มอบไอศกรีมมูลค่า 2,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนโป่งขุนเพชร


          

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


          

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายทศพล สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งขุนเพชร ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรมของนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน